Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
rpc@rpckorhaz.hu

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Református Pulmonológiai Centrum
Adatvédelmi tájékoztató


Tájékoztatjuk, hogy Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján Intézményünk, Református Pulmonológiai Centrum 2018. május 25-től személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:
Az adatkezelő neve és elérhetősége: Református Pulmonológiai Centrum, 2045 Törökbálint, Munkácsy M.u.70.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége, email cím:  adatvedelmi.tisztviselo@torokbalintkorhaz.hu

Az adatkezelés célja:
Intézményünk az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban meghatározott esetekben – gyógykezelés igénybevétele, valamint a nyújtott egészségügyi ellátás finanszírozása céljából kezeli. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás kapcsán számla kiállítására is sor kerül, úgy számlázás céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

 •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 •  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 •  a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet;
 •  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről szóló 1997. XLVII. törvény;
 •  az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 •  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet;
 •  az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben további vizsgálatok elvégzése szükségessé teszi, úgy személyes adatai Intézményünkkel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók számára továbbításra kerülhetnek.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.
Személyes adatai harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései értelmében Öntől a következő adatokat vesszük fel a Betegfelvételi Iroda a gyógykezelésre való jelentkezést megelőzően:

 •  név
 •  születési idő
 •  TAJ szám
 •  anyja neve
 •  lakcím
 •  telefonszám
 •  hozzátartozó neve, telefonszáma

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi  CLIV. törvény vonatkozó rendelkezése értelmében köteles személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
Tájékoztatjuk, hogy a Kórház vagyonvédelmi célból kamerákat helyezett ki épületének különböző pontjain.
Személyes adatok tárolásának időtartama:
Egészségügyi és személyes adatait a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint őrizzük meg:

 •  egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig;
 •  zárójelentést legalább 50 évig;
 •  képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig;
 •  amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének utolsó napjától számított 5 évig őrizzük.
 •  a térfigyelő kamerák felvételeit az adatkezelő székhelyén lévő központi felvevőegységen legfeljebb 5 napig tároljuk.


Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személyt az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében az alábbi jogok illetik meg:

 •  kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását;
 •  kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre;
 •  kérheti adatainak átadását vagy továbbítását;
 •  tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról;
 •  kérheti egy vagy több adatának helyesbítését;
 •  kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen;
 •  kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több adatát.

Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az egészségügyi ellátást végző személynél, az adatvédelmi tisztviselőnél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.
      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
      Székhely: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
      Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
      Telefonszám: +36 (1) 391-1400
      Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton Református Pulmonológiai Centrum címére (2045 Törökbálint, Munkácsy M.u.70.) vagy elektronikusan az adatvedelmi.tisztviselo@torokbalintkorhaz.hu címre küldheti.
Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Adatvédelmi tájékoztatónk elérhető kórház honlapján www.torokbalintkorhaz.hu
Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) működtetője elkészítette az Önt érintő EESZT-ben történő adatkezelésről szóló tájékoztatóját „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során” címmel.
Elérhető nyomtatott formában minden betegellátó egységen, illetve a kórház honlapján www.torokbalintkorhaz.hu címen.

Dr. Antal Gabriella
főigazgató