Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Házirend

 

Házirend

 

Az egészségügyről szóló törvény és a végrehajtásáról rendelkező jogszabályok előírásait, valamint az intézményi rendet minden betegünk köteles tiszteletben tartani.

Egymás megértése és megbecsülése teremti meg azt a nyugodt légkört, amely gyógyulását elősegíti. A gyógykezelésével és bármilyen személyes jellegű kérésével kapcsolatban minden egészségügyi dolgozó készséggel ad felvilágosítást. Az egyes beavatkozásokhoz való beleegyezését írásban kérjük. Bármilyen vizsgáló- vagy kezelési eljárás előtt tájékoztatni fogjuk annak szükségességéről, várható hasznáról, a vele járó kellemetlenségekről, esetleges nem kívánt hatásokról. Egyúttal elmondjuk azt is, hogy milyen kára származhat abból, ha a vizsgálatba, a javasolt beavatkozásba vagy kezelésbe nem egyezik bele.

Dönteni Önnek kell, mi pedig döntését tiszteletben fogjuk tartani!

 

I. A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet belső rendjével összefüggő előírások:

A Házirend célja:

A Kórház Házirendjének célja, hogy meghatározza mindazokat a szabályokat, melyek ismerete a Kórházban nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybe vevői számára a jogaik rendeltetésszerű gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése szempontjából nélkülözhetetlen.

Jelen Házirend általános érvényű szabályokat tartalmaz.

Az így kialakult szabályozás lehetőséget teremt arra, hogy a betegek és látogatóik a kórházi tartózkodásuk alatt megfelelő tájékoztatásban részesüljenek.

Kórházunk akkreditált oktató kórház, melynek keretében orvosokat, szakdolgozókat képző egyetemek, főiskolák, egyéb iskolák hallgatói szakmai gyakorlatukat töltik, és így részt vesznek a betegek gyógyításában, ápolásában.

A Házirend hatálya kiterjed:

 • A törökbálinti Tüdőgyógyintézetben kezelt fekvő-, és járó betegekre és azok látogatóira,
 • A törökbálinti Tüdőgyógyintézet által foglalkoztatott valamennyi dolgozóra,
 • A törökbálinti Tüdőgyógyintézetben bármely jogcímen tartózkodó egyéb személyekre.

 

Érkezés a kórházba, fekvőbeteg felvétel:

 

Amikor Ön a Kórházunkba megérkezik, az intézeten belüli tájékozódásban a portaszolgálat nyújt segítséget.

 

A fekvőbeteg felvételével kapcsolatos teendőket a Felvételi Irodán illetve, súlyos állapotban érkező beteg esetén a beutalón szereplő osztályon végezzük.  Keresse a Betegfelvételi Irodát (főépület, bal oldali bejárat földszinti folyosó, első ajtó jobbra), az osztályon az ápolót.

 

Járóbetegek az ellátásra közvetlenül a szakrendeléseken jelentkezhetnek.

 

A betegfelvételhez szükséges iratok a következőek:

 

 • Személyi igazolvány
 • Lakcím kártya (új típusú személyi igazolvány esetén)
 • Beutaló
 • TAJ kártya
 • külföldi állampolgárok esetén útlevél (amennyiben van, európai egészségbiztosítási kártya – EUCARD)

 

Sürgősségi ellátás esetén a fenti okmányokat az ellátást követő lehető legrövidebb időn belül kell pótolni. Az új beteg osztályra történő felvételének protokollja határozza meg, hogy mi a teendő új beteg érkezésekor, illetve mi az ehhez kapcsolódó eljárási rend

 

A felsorolt iratok kiemelt fontossággal bírnak, ugyanis ezek hiányában az egészségügyi ellátás – úgy a fekvő, mint a járóbeteg ellátásban – térítésköteles.

 

A betegellátás menete:

1. A fekvőbetegek napirendje:

 • Ébresztés reggel 5:30 – 6:00 óra között, majd mosdatás vagy fürdetés, ágyazás, vizsgálati anyagok levétele. A fekvőbetegeket az ápolók látják el, a magukat ellátni képeseket kérjük, hogy reggel 8:00 órára tisztán, ápoltan várják a kórteremben a vizitet és a reggelit. A viziteken a részvétel kötelező, erről csak orvosi engedéllyel lehet távol maradni.

A vizitek befejezéséig kérjük, tartózkodjék a kórteremben. Azon a napon, amikor valamilyen vizsgálatot tervezünk (erről előre mindig tájékoztatni fogjuk) kérjük, hogy a vizsgálatig legyen a kórteremben, hogy ha hívják, megtaláljuk. Vannak vizsgálatok, melyeket kórházunk profiljából adódóan az intézetben végzünk el, egyéb speciális szakorvosi ellátások országos, megyei, illetve fővárosi intézetekben történnek.

A kórházon belüli vizsgálatokra való szállítást, kísérést betegszállítók, ápolók, a külső vizsgálatokra pedig a szállítást az intézet gépkocsija, illetve mentőszolgálat végzi.

 • Ebéd: 12:00 órától. Az Ön állapotának megfelelő, dietetikusok által összeállított étkezést biztosítunk egyéni tálcás tálalási rendszer segítségével. A kórteremben csak a fekvőbetegek étkeznek, a járóbetegek az erre kijelölt ebédlőben/társalgóban fogyasszák el ennivalójukat!
 • Csendes pihenő: 14:00 – 16:00 óra között van. Lehetőség szerint ezen időszakban tartózkodjon a kórteremben, s legyen tekintettel betegtársaira, rádiót, magnót csak úgy hallgasson, hogy az a betegtársakat ne zavarja.
 • Vacsora: 17:00 órától. Ezt követően az esti vizit 19-21 között várható. Éjszakai pihenő 22:00 órától kezdődik. Ekkor már feltétlenül az osztályon, lehetőség szerint a kórteremben tartózkodjék. Ha bármilyen gondja van az éjszaka folyamán, segítséget kérhet a nővérhívón keresztül.

2. Járóbeteg ellátása:

A járóbeteg szakrendelések időpontjai megtalálhatók a porta épület információs tábláján.

A rendelési időkről a központi telefonszámon, is kaphat tájékoztatást.

 

II. A kapcsolattartási jog gyakorlásával összefüggő szabályok:

Látogatás: munkanapokon: 15:00 – 20:00 óráig
a hétvégi és munkaszüneti napokon  9:00 – 20:00 óráig.

Az intenzív osztályon: naponta 15-17 óra között!

A látogatási időn kívül rendkívüli látogatást, különös méltánylást érdemlő esetben az ügyeletes orvos engedélyezhet.

Tekintettel arra, hogy kórházunkban esetenként fertőző légúti betegségben szenvedő betegek is lehetnek, kérjük, hogy 14 éven aluli gyereket látogatóba ne hozzanak.

Kérjük, hogy a kórteremben lehetőleg csak a fekvőbetegek fogadják látogatóikat.

Kérjük, hogy a látogatók is használják a fertőtlenítő kézmosás lehetőségeit.

 

Lehetőség szerint betegenként legfeljebb 2 fő látogató tartózkodjon a kórteremben.

A betegágyra utcai ruhában kérjük, ne üljenek.

A járóképes betegek látogatóikkal az ebédlőben vagy a parkban találkozhatnak.

Látogatáskor szeszes italt behozni nem szabad, nem romló élelmiszert is csak korlátozott mennyiségben fogadjanak el. Romlandó élelmiszert a saját kórtermében lévő hűtőszekrénybe, névvel feliratozva tároljon, egyéb helyen higiénés szempontból tilos! Az élelmiszerek lejárati idejének figyeléséért is Ön a felelős!

Kórházunk – lehetőségeihez mérten – tudja biztosítani a súlyos állapotú betegei valamint a kiskorú betegei részére, hogy hozzátartozója mellettük tartózkodjék, illetve, hogy maga is részt vegyen a beteg ápolásában. Az osztályvezető főorvos is csak abban az esetben engedheti meg e jogok gyakorlását, ha ez nem jár más betegek jogainak csorbításával, illetve nem veszélyezteti a betegellátás zavartalanságát!

Az Ön által megnevezett hozzátartozó is köteles a kórház házirendjét betartani.

Kórházi tartózkodása alatt biztosítjuk a kapcsolattartás jogát akkor is, ha levélben kíván érintkezni szeretteivel, vagy telefonálni akar.

Postacímünk:     Tüdőgyógyintézet ….….. Osztály

                          2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70.

A kórházba érkező levelet, kisebb csomagot eljuttatjuk az Önt kezelő osztályra. Kérjük, hozzátartozóját tájékoztassa arról, hogy nagyobb, főleg romlandó élelmiszert tartalmazó csomagot nem tudunk biztonsággal kézbesíteni Önhöz. 
 

Az intézet területén telepített nyilvános visszahívható távbeszélő állomás található:

 

 • I. osztály: 06-23/335-404

 

Mobil telefonon történő beszélgetéseit, a betegtársak nyugalma érdekében lehetőség szerint a parkban bonyolítsa le.

A hozzátartozók tájékoztatásának rendje:

A betegségével kapcsolatos információt hozzátartozója csak orvostól kérhet, és csak személyesen, munkaidőben (telefonon nem). Ápolók telefonon csak arról adhatnak tájékoztatást, hogy állapotában történt-e valamilyen változás.

 

Az orvosi titoktartási kötelezettségre tekintettel telefonon – a beteg hozzájárulása esetén is – csak általános állapotáról adhat a Kórház tájékoztatást.

Központi telefonszám: 06-23/511-570, 06-23/338-182

Telefonon lehetőség szerint 14:00 – 15:30 óra között kérjenek felvilágosítást szeretteik állapotáról.

Kiskorú vagy cselekvőképtelen beteg esetében kizárólag annak törvényes képviselője kérhet és kaphat felvilágosítást.

III. A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai:

Mindenki köteles tiszteletben tartani mások, egészségük megőrzéséhez és védelméhez, a betegségek megelőzéséhez és a gyógyuláshoz való jogait.

A beteget megillető jogok gyakorlása során a Kórház valamennyi dolgozója a beteggel együttműködni köteles. A beteg és hozzátartozója jogait úgy köteles gyakorolni, hogy azzal sem más betegek jogait, sem pedig az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait nem sértheti.

A betegek jogai:

1.1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog: Minden betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

1.2. Az emberi méltósághoz való jog: Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, a beteget jogainak gyakorlásában csak indokolt ideig, módon és mértékben lehet korlátozni.

1.3. A kapcsolattartás joga: A beteg fekvő ellátása alkalmával jogosult más személyekkel írásban, szóban kapcsolatot tartani, látogatókat fogadni. Súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon. Kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, vagy egyéb törvényes képviselője mellette tartózkodjon. A beteget megilleti a szabad vallásgyakorlás, ezen belül az egyházi személlyel való kapcsolattartás joga.

1.4. A tájékoztatáshoz való jog: A betegnek joga van az egészségügyi állapotával, valamint a gyógykezelésével összefüggő teljes körű, részletes felvilágosításra. Amennyiben az ellátás térítésköteles, a betegnek joga van arra, hogy fizetési kötelezettségéről tájékoztassák.

1.5. Az önrendelkezéshez való jog: A beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, melyeket utasít vissza. Kizárólag a fertőző betegségekkel kapcsolatban vannak másfajta szabályok is.

1.6. Az ellátás visszautasításának joga: A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga kivéve, ha annak elmaradása mások életét, testi épségét veszélyeztetné.

1.7. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga: A beteg jogosult a gyógykezelésével összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, illetve a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint ezekről saját költségére másolatot kapni. A beteg, ha azt úgy ítéli meg, az általa pontatlannak, hiányosnak vélt egészségügyi dokumentáció kijavítását, kiegészítését kezdeményezheti.

1.8. Az orvosi titoktartáshoz való jog: A beteg egészségügyi ellátásában részt vevő személyek a betegről az ellátás során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatokat bizalmasan kötelesek kezelni.

A betegnek emellett joga van bármely személyt megnevezni, akit egészségügyi állapota alakulásáról értesíthetnek, illetve joga van bármely személyt ebből kizárni.

1.9. A gyógyintézet elhagyásának joga: A beteg a gyógyintézetet elhagyhatja, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. A beteg távozási szándékát a kezelőorvosnak köteles jelezni. Az intézmény elhagyásának jogát azonban nem gyakorolhatja, ha fertőző betegségben szenved (fertőző tüdő tbc).

 

A betegek kötelezettségei:

A beteg köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor betartani az erre vonatkozó
jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét.

A beteg az egészségügyi dolgozókkal az alábbiakban köteles együttműködni:

 • tájékoztatni őket mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről,
 • gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
 • a Házirendet betartani,
 • a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

 

IV. A betegjogi képviselővel való kapcsolattartás rendje:

A beteget felvételekor is tájékoztatják az egészségügyi ellátással kapcsolatos jogairól és azok érvényesítésének lehetőségeiről. Amennyiben a beteg jogainak nem megfelelő érvényesülését, illetve a részére nyújtott egészségügyi ellátást kifogásolja, panasszal élhet a Kórház felé. A beteg panaszát jelezheti az osztályvezető főorvos felé, vagy a Kórház főigazgatójának, írásban.

A betegnek lehetősége van a Kórház területén működő betegjogi képviselőhöz fordulni az ellátással összefüggő jogainak megismerése és érvényesítése tekintetében. Az erről szóló tájékoztató minden osztályon, szakrendelésen kifüggesztve megtalálható (név, telefonszám, e-mail cím, fogadási idő).

 

V. A betegek értékeinek megőrzésével kapcsolatos előírások, szabályok:

A beteg Kórházba érkezésekor az egészségügyi dolgozó tájékozódik arról, hogy van-e a betegeknél nagyobb értékű értéktárgy vagy készpénz.

Amennyiben a beteg nincs olyan állapotban, hogy értéktárgyainak elhelyezéséről gondoskodjon, úgy az értéktárgyak átvételét jegyzőkönyvben rögzítik (a felvevő osztályon két személy, ápoló, orvos vagy más kórházi dolgozó tanúkénti aláírásával). Az értékek megőrzéséről a továbbiakban a Pénz- és értékkezelési szabályzat rendelkezik.

Értékes tárgyat, ékszert, vagy nagyobb összegű készpénzt kérjük, ne tartson magánál!

Ha ilyet behozott volna, kérje meg az osztályos főápolót, aki segít ennek elhelyezésében a kórház értékmegőrzőjében. A kórház csak a letétbe helyezett értéktárgyakért tud felelősséget vállalni.
 

Kórházi tartózkodásának ideje alatt jogosult saját ruháinak, személyes tárgyainak használatára.
 

VI. TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK:

Fertőző betegekre vonatkozó külön szabályok:

A fertőző betegek védelmének és saját gyógyulásuk érdekében kérjük, tartsa be azokat a szigorúbb rendszabályokat, előírásokat, melyeket az osztály orvosai, ápolói kérnek Öntől és hozzátartozóitól.

Gyermekosztályra vonatkozó külön szabályok:

Örömmel fogadjuk, ha Ön is részt vesz gyermeke ápolásában. Bizonyára megnyugtatja, hogy láthatja, gondozhatja, ápolhatja gyermekét, és nem kell elszakadnia tőle a kórházi kezelés idején sem. Szeretnénk, ha ideje nagy részét gyermeke mellett töltené, játsszon, foglalkozzon vele, úgy, mint otthon.

Ennek érdekében kérjük szíves együttműködését!

 • Gyermekosztályunknak megszokott napirendje van. Kérjük, fogadja ezt el, és alkalmazkodjon hozzá.
 • Sohasem szabad elfelejtenie, hogy gyógyintézetben, betegek között van, fokozott figyelmet fordítson a higiénés előírások betartására.
 • Az orvosi vizit és egyéb vizsgálatok, kezelések idején csak akkor tartózkodjon a kórteremben, illetve kezelőben, ha erre külön megkéri az orvos.
 • Mivel a nap legnagyobb részét gyermeke mellett tölti, úgy tekintjük Önt, mint osztályunk dolgozóját. Kérjük, hogy az egészségügyben dolgozókra érvényes orvosi titoktartás szabályait tartsa be.
 • Gyermeke gyorsabb gyógyulása, javulása érdekében teljesítse az orvosok és ápolók kérését, esetleg utasításait. Ne felejtse, mi is azt szeretnénk, hogy gyermekét minél előbb hazavihesse.
 • Gyermeke mellett 6:30 – 20:00 óráig lehet, utána a kijelölt helyen tartózkodhat.
 • Gyermeke körüli teendőket természetesen Ön végzi. A gyógyszerbeadás módját az ápolók megtanítják. Más gyermeknek gyógyszert csak az ápoló adhat be, de nagy segítséget jelentene, ha a gyermekével egy kórteremben fekvő kis betegekre is figyelne, és gondozásukban segítene.
 • Csecsemők részére ápolóink készítik az ételt a tejkonyhában. Ide más személy nem léphet be, ez szigorú orvosi előírás! Ezért kérjük, hogy az osztályos tejkonyhába, illetve tárolóba ne menjen be. Ha szüksége van teára, tápszerre, vagy egyéb élelmiszerre, evőeszközre, szíveskedjen a szolgálatban levő ápolóknak szólni.

Úgy érezzük, hogy az Ön jelenléte, szeretetteljes gondoskodása megnyugtatja gyermekét és elősegíti gyorsabb gyógyulását.

 

 

A kórházban igénybe vehető egyéb szolgáltatások:

Büfé:

Üzletünk széles választékkal, mérsékelt árakkal várja a kedves betegeket, dolgozókat és az intézménybe látogatókat.

 

Nyitva tartás:

 • hétfőtől csütörtökig 7:00-17:00 között
 • pénteken 7:00-16:00 között
 • szombaton 8:00-12:00-ig
 • munkaszüneti és ünnepnapon a Büfé zárva van!

 

Myrha patika:

Nyitva tartás:

 • hétfőtől csütörtökig 8:00-15:00 között
 • pénteken 8:00-14:30-ig
 • munkaszüneti és ünnepnapon a MYRHA Patika zárva van!

 

Kávé és italautomata a főépület földszintjén (az Asthma ambulanciával szemben), a Gyermekosztályon és a Rehabilitációs osztályon található.

 

Vallásgyakorlás:

Betegeink előzetes orvossal történt megállapodást követően részt vehetnek intézetünk szomszédságában található Római Katolikus templomban tartandó szentmiséken vagy Törökbálinton a József Attila u 31. szám alatt (kórházunktól 700 méterre) található Református templomban tartandó istentiszteleten.

 

Egyéb rendelkezések, fontos tudnivalók:

A betegek a kórházi tartózkodás ideje alatt szeszes italt nem fogyaszthatnak!

Törvényi előírás alapján a kórház mind fekvő, mind járóbetegek részére dohányzásmentes intézmény, a kórház egész területén dohányozni szigorúan tilos! E jogszabály tudomásul vételét fekvőbetegként ön aláírásával az ápolási dokumentációban is megerősíti.

Kórházunkban egészséges időtöltést biztosít az intézet parkjában, erdejében tett séta. Kérjük, hogy a sétahatár táblán túl ne menjen, ott a kórház üzemi területe van, illetve szolgálati lakások találhatók.

Beteglátogatás céljából az intézet területére csak kivételes esetben, parkolási díj ellenében hajthat be gépkocsi. Egyébként parkolási lehetőség az intézet előtt kialakított parkolóban van.

Kérjük, hogy óvja a park növényeit, állatait és berendezési tárgyait!

A szemetet a kihelyezett szeméttárolókba dobja!

Ne dobáljon ennivalót a medencében lévő aranyhalaknak, madaraknak vagy macskáknak, és különösen vigyázzon, hogy szemét se essen le az erkélyről a parkba.

Az ebédlőben lévő tévékészüléket minden nap az osztály működési rendjének megfelelően lehet nézni, a készülék hangerejét azonban úgy kell beállítani, hogy az alvókat, pihenőket ne zavarja.

Amikor Ön Kórházunkból távozik, visszakapja a magával hozott dokumentációit, gyógyszereit, értékeit.

A távozáskor kapott zárójelentéssel minél hamarabb jelentkezzék háziorvosánál. A kórházi távozásakor kapott recepteket az Intézet gyógyszertárában is kiválthatja.Táppénzes betegek már a távozás utáni napon keressék fel azt az orvost, aki táppénzes állományban tartja.

Elindulása előtt egyeztetjük Önnel, hogy milyen közlekedési eszközzel távozik, szükség esetén hitelezett utazási utalvánnyal látjuk el.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Házirendet! A kórház életéhez való alkalmazkodást megkönnyíti, ha ismeri azokat a szabályokat, amelyek osztályaink rendjét szabályozzák.

Szakrendeléseink váróhelyiségeiben, illetve az osztályokon Betegelégedettségi kérdőívek vannak kihelyezve. Munkánk folyamatos javítása és az Önök hatékonyabb ellátása érdekében kérjük, töltsék ki ezeket, majd helyezzék azokat a Véleménygyűjtő ládába. Véleményüket ezúton is köszönjük!

A kórház vezetése, minden munkatársa nevében üdvözli és kíván mielőbbi gyógyulást!

A honlapunkon számos olyan tájékoztató anyagot talál, mely segíti Önt az eligazodásban.

Nyitóoldal/Betegtájékoztató/Kórház területén fénykép, vagy videó anyag készítéséről

Nyitóoldal/Betegtájékoztató/Elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés

Nyitóoldal/Betegtájékoztató/Tájékoztatás és segítségnyújtás a határon átnyúló eü-i ell.-al kapcs.

Nyitóoldal/Betegtájékoztató/Tájékoztató a betegéletút követő rendszerről

Nyitóoldal/Betegtájékoztató/Vallásgyakorlás

Nyitóoldal/Betegtájékoztató/Általános betegtájékoztató

Nyitóoldal /  Gyakran ismételt kérdések

 

Jelen Házirend 2016. május 1. napján lép hatályba azzal, hogy a korábbi Házirend hatályát veszti.

 

 

 

 

                                                             Dr. Antal Gabriella           

                                                                    főigazgató