Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Házirend


HÁZIREND

 


Az egészségügyről szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező jogszabályok előírásait, valamint a Tüdőgyógyintézet Törökbálint Házirendjében foglaltakat minden betegünk köteles tiszteletben tartani.
Egymás megértése és megbecsülése teremti meg azt a nyugodt légkört, amely gyógyulásukat elősegíti. A gyógykezelésükkel és személyes jellegű kérésükkel kapcsolatban minden egészségügyi dolgozónk készséggel ad felvilágosítást.  Intézményünkben belső minőségirányítási rendszer működik, mely részletesen szabályozza a betegellátással kapcsolatos folyamatokat a betegellátás biztonságára érdekében.

I. A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet belső rendjével összefüggő előírások:

A Házirend célja:
Intézményünk Házirendjének célja, hogy meghatározza mindazokat a szabályokat, melyek ismerete az általunk nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybe vevői, betegeink számára a jogaik rendeltetésszerű gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése szempontjából nélkülözhetetlenek.
Jelen Házirend általános érvényű szabályokat tartalmaz.

A Házirend hatálya kiterjed:
A törökbálinti Tüdőgyógyintézetben kezelt fekvő-, és járó betegekre, látogatóikra, valamennyi dolgozóra, és a bármely jogcímen itt tartózkodó egyéb személyekre.  Intézményünk akkreditált oktató kórház, melynek keretében orvosokat, szakdolgozókat képző egyetemek, főiskolák, egyéb iskolák hallgatói töltik nálunk szakmai gyakorlatukat és így részt vesznek a betegek mindennapi gyógyításában, ápolásában.

1. A betegfelvétel rendje (érkezés a kórházba):

A járóbetegek jelentkezése – a fizikoterápia és laboratórium kivételével – az Onko-pulmonológiai, járóbeteg és diagnosztikai centrum főbejáratánál lévő betegfelvételi ablaknál történik, ahol munkatársaink regisztrálják a számítógépes rendszerbe. A betegek behívása a különböző szakrendelésekre, elektronikus tábla segítségével, sorszám alapján történik.
A járóbeteg szakrendelések időpontjai megtalálhatóak Intézményünk honlapján, a porta épület információs tábláján és a Betegfelvételi pultnál az új épületben.
Intézményünk honlapján az érdeklődők tájékozódhatnak a járóbeteg rendelések igénybevételéhez szükséges feltételekről (beutaló vagy előjegyzés szükségessége), illetve a rendelések elérhetőségéről.

A járóképes, fekvőbeteg ellátást igénylő betegek felvétele a kastély épület földszintjén található Betegfelvételi Irodában történik. A gyengébb állapotú, fekvőbeteg ellátást igénylő betegek felvétele a beutalón szereplő osztályon történik. 

A betegfelvételhez szükséges iratok a következőek:
- Személyi igazolvány
- Lakcím kártya (új típusú személyi igazolvány esetén)
- Beutaló
- TAJ kártya
- külföldi állampolgárok esetén útlevél (amennyiben van, európai egészségbiztosítási kártya – EUCARD)

Amennyiben ezek az okmányok nem állnak rendelkezésre a betegfelvételkor, a beteg csak sürgősségi ellátás igénybevételére jogosult mindaddig, amíg a hiányzó iratokat be nem mutatja. Ezt a lehető legrövidebb időn belül pótolni szükséges.
Amennyiben biztosítási jogviszonyát a beteg a bent tartózkodás ideje alatt nem tudja igazolni, az ellátásért térítési díjat kell fizetnie (Lásd Térítési díjszabályzat kifüggesztett részletei, illetve a teljes szabályzat a kórház honlapján). 

Betegek adatainak kezelése:

Intézményünk az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban meghatározott esetekben – gyógykezelés igénybevétele, valamint a nyújtott egészségügyi ellátás finanszírozása céljából kezeli. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás kapcsán számla kiállítására is sor kerül, úgy számlázás céljából kezeli. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben további vizsgálatok elvégzése szükségessé teszi, úgy személyes adatai Intézményünkkel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók számára továbbításra kerülhetnek. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik. Személyes adatai harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.
Az egészségügyi adatok kezeléséről a továbbiakban részletesen Intézményünk Adatvédelmi tájékoztatójában olvashat, amely kifüggesztve megtalálható az osztályokon, illetve Intézményünk honlapján (www.torokbalinkorhaz.hu)


2. A betegellátás menete:


Betegtájékoztatás
A betegfelvételt és a kezelőorvosi vizsgálatot követően dönt a kezelőorvos a beteg kivizsgálásának menetéről és terápiájáról. Amennyiben a beteg kivizsgálásához vizsgálatok elvégzése válik szükségessé, erről a kezelőorvos nyújt tájékoztatást. Bizonyos vizsgálatok, beavatkozások elvégzése előtt feltétel a beteg írásbeli beleegyezése. Bármilyen vizsgáló- vagy kezelési eljárások előtt a kezelőorvos tájékoztatja a beteget annak szükségességéről, várható hasznáról, a vele járó kellemetlenségekről, esetleges nem kívánt hatásokról. A tájékoztatás kitér arra is, hogy a betegnek milyen kára származhat abból, ha a vizsgálatba, a javasolt beavatkozásba vagy kezelésbe nem egyezik bele.
A fekvőbetegek általános napirendje:

 

 • 6:00 – 7:00 óra: Tisztálkodás, ágyazás, vizsgálati anyagok levétele
 • 8:00 óra: reggeli osztás, reggeli
 • 8:00 – 12:00 óra: Új betegek felvétele, kezelőorvosi vizit, betegek vizsgálatainak elvégzése, infúziók és injekciók beadása
 • 12:00 – 14:00 óra: Ebédosztás, ebéd
 • 14:00 – 16:00 óra: Csendespihenő
 • 17:00 óra: Vacsora osztás, vacsora
 • 19:00 – 21:00 óra: Esti, ügyeletes orvosi vizit
 • Éjszakai pihenő 22:00 órától kezdődik

A Házirendben leírt általános napirendet, az esetleges változásokat részletesen az egyes osztályok működési rendjei tartalmazzák, amelyről a betegeket a felvételt végző ápoló tájékoztatja.

3. Kapcsolattartás, látogatás:


Kérjük, hogy a hozzátartozók a betegeket az alábbi időpontokban látogassák:
munkanapokon: 16:00 – 18:00 óráig
hétvégi és munkaszüneti napokon: 9:00 – 18:00 óráig.
A látogatási időn kívüli látogatást – méltánylást érdemlő esetben – az osztályvezető főorvos vagy az ügyeletes orvos engedélyezhet.
A fertőző légúti betegségek gyakori előfordulása miatt, kérjük, hogy 18 éven aluli fiatalt látogatóba ne hozzanak.

Kérjük, hogy kórteremben csak a fekvőbetegek fogadják látogatóikat, a járóképes betegek a társalgóban, parkban fogadjanak látogatót. A kórteremben betegenként egy vagy két látogatónál több ne tartózkodjon. Kérjük, ne üljenek utcai ruhában az ágyra.

Kérjük, használják a közlekedési útvonalakon található fali kézfertőtlenítőket.

Látogatáskor szeszes italt behozni tilos. Élelmiszert a saját kórteremben lévő hűtőszekrényben, zacskóban, névvel feliratozva szabad tárolni. Kérjük, folyamatosan figyelje az élelmiszere állapotát, és ha az már nem biztonságos, inkább dobja ki, vagy kérje meg erre az ápolóját. Ugyancsak vegye ki a hűtőszekrényből az élelmiszerét, ha eltávozik.
Amennyiben a feltételek megengedik, biztosítjuk, hogy a súlyos beteg mellett hozzátartozója folyamatosan jelen legyen, esetleg részt vegyen az ápolásában, erre az osztályvezető főorvos ad engedélyt.
Megfelelő bélyeggel ellátott levelét a vezető ápoló eljuttatja a titkárságra, ahonnan a posta elviszi, ugyanígy eljuttatjuk Önhöz a postán érkező küldeményeket. Kérjük, romlandó ételt tartalmazó csomagot semmiképp se kérjen hozzátartozóitól, mert a gyors kiszállítást (pl. hétvége miatt) nem tudjuk Önnek biztosítani.
Postacímünk: Tüdőgyógyintézet ….…………… Osztály
2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70.
Vezetékes telefon: +36 (23) 511 570
Kérjük, mobil telefonja használatakor gondoljon arra, hogy betegtársait semmiképp se zavarja!
A hozzátartozók tájékoztatásának rendje:
A betegek állapotáról az adatvédelmi szabályok szerint az orvosok csak személyesen, munkaidőben adnak tájékoztatást a beteg által megjelölt hozzátartozónak. Cselekvőképtelen személy esetén kizárólag annak törvényes képviselője kérhet és kaphat felvilágosítást.
Intézményünk orvosai munkahelyi telefonnal rendelkeznek, melyek száma – osztályos bontásban – szintén a honlapon megtalálható. Orvosaink a munkahelyi telefonjukon kizárólag munkaidőben érhetők el.

4. A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai:


Mindenki köteles tiszteletben tartani mások, egészsége megőrzéséhez és gyógyulásához való jogát.
 

A betegek jogai:

 • Az egészségügyi ellátáshoz való jog: Minden betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt egészségügyi ellátáshoz.
 • Az emberi méltósághoz való jog: Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, jogait csak indokolt ideig és módon lehet korlátozni.
 • A kapcsolattartás joga: Az intézményben kezelt betegnek joga van hozzátartozóival kapcsolatot tartani, látogatókat fogadni. 
 • A tájékoztatáshoz való jog: A betegnek joga van az egészségügyi állapotával, valamint a gyógykezelésével kapcsolatos részletes felvilágosításra.
 • Az önrendelkezéshez való jog: A beteg szabadon döntheti el, hogy igénybe veszi-e az egészségügyi ellátást, kivéve azokat az eseteket, amikor jogszabály erről másként rendelkezik. Tájékozott beleegyezés után maga dönthet arról, hogy mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele.
 • Az ellátás visszautasításának joga: A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga kivéve, ha annak elmaradása mások életét, testi épségét veszélyeztetné.
 • Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga: A beteg jogosult a gyógykezelésével összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, illetve a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint ezekről saját költségére másolatot kapni. A beteg, ha azt úgy ítéli meg, az általa pontatlannak, hiányosnak vélt egészségügyi dokumentáció kijavítását, kiegészítését kezdeményezheti.
 • Az orvosi titoktartáshoz való jog: A beteg ellátásában részt vevő személyek, a tudomásukra jutott adatokat kötelesek bizalmasan kezelni. A betegnek joga megnevezni, hogy ki az a személy, akit teljeskörűen lehet tájékoztatni, és kik azok, akiket részben vagy teljesen kizár abból.
 • A gyógyintézet elhagyásának joga: A beteg a gyógyintézetet elhagyhatja, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti, például, ha nem fertőző beteg. Távozási szándékát köteles bejelenteni, és lehetőség szerint megvárni a záró dokumentumokat.

A betegek kötelezettségei:
A beteg köteles az egészségügyi ellátás során együttműködni! Adatait, hitelt érdemlően igazolni, a kezelőorvost minden lényeges kérdésről tájékoztatni, betartani – gyógyulása érdekében – az egészségügyi személyzet utasításait, például a dohányzás elhagyását. Köteles betartani az intézményben és a jogszabályokban előírt, magatartására vonatkozó szabályokat, például a Házirendet, és tiszteletben tartani az egészségügyi dolgozók jogait. 

5. Az ellátással kapcsolatos panasz kezelése:


Amennyiben a beteg jogainak nem megfelelő érvényesülését, illetve a részére nyújtott egészségügyi ellátást kifogásolja, panasszal élhet az adott osztály vezető főorvosa, az orvosigazgató, illetve a főigazgató felé. A beteg panaszát lehetőség szerint írásban tegye meg, melyre a főigazgató – belső vizsgálat lefolytatása után – írásban válaszol.

A betegnek lehetősége van a Kórház területén működő, független betegjogi képviselőhöz is fordulnia. A betegjogi képviselő neve, telefonszáma, e-mail címe, fogadó órája minden osztályon, szakrendelésen kifüggesztve, valamint Intézményünk honlapján is megtalálható.

6. A betegek értékeinek megőrzésével kapcsolatos előírások, szabályok:


A betegek értékeinek megóvása érdekében, a beteg Kórházba érkezésekor, az ápoló tájékozódik arról, hogy van-e a betegeknél nagyobb értékű értéktárgy, vagy készpénz. Ha igen, felajánlja az intézet Házipénztárában történő megőrzést. A Kórház vezetése csak az itt elhelyezett értéktárgyakért tud felelősséget vállalni!
Amennyiben a beteg nincs olyan állapotban, hogy értéktárgyainak elhelyezéséről gondoskodjon, úgy az értéktárgyakról – tanú jelenlétében – az ápoló leltárt vesz fel, és a fent említett eljárás szerint gondoskodik annak megőrzéséről. Az értékkezelési eljárás részletes szabályait az Értékkezelési szabályzat tartalmazza.

7. Képi-és hangfelvételek készítése

A kórház területén kép- vagy hangfelvétel készítése, annak közzététele a személyiségi jogokra és az adatvédelmi szabályokra való tekintettel TILOS! Írásos kérelem alapján a Főigazgató engedélyezheti.


8. Gyermekosztályra vonatkozó külön szabályok:


Intézményünkben lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ellátott gyermek kórházi bent tartózkodása alatt egy szülő a gyermeke mellett lehessen ezen időben.
A Gyermekgyógyászati osztálynak külön napirendje van, amely az osztályon kifüggesztve megtalálható. A napirendről és az osztályra vonatkozó külön szabályokról az ápoló a felvételkor nyújt tájékoztatást az érintett szülő(k) részére.

9. A kórházban igénybe vehető egyéb szolgáltatások:


Büfé: Kastély épület földszintjén található.

Nyitva tartás:
• hétfőtől csütörtökig 7:00-17:00 között
• pénteken 7:00-16:00 között
• szombaton 8:00-12:00-ig
• munkaszüneti és ünnepnapon a Büfé zárva van!

Kávé és italautomata, a kastély épületben az új épületben, valamint a IV. osztályon található.

Myrha patika:
Nyitva tartás:
• hétfőtől csütörtökig 8:00-15:00 között
• pénteken 8:00-14:30-ig
• munkaszüneti és ünnepnapon a MYRHA Patika zárva van!
A patikában készpénzes és bankkártyás fizetési lehetőség áll rendelkezésre.
Az intézet területén telepített nyilvános távbeszélő állomás a kastélyépületben, az I. osztályon található.


10. Vallásgyakorlás:
A kezelőorvossal történt megállapodást követően betegeink részt vehetnek az intézetünk szomszédságában található Római Katolikus templomban tartandó szentmiséken vagy Törökbálinton a József Attila u 31. szám alatt (kórházunktól 700 méterre) található Református templomban tartandó istentiszteleten.

11. EGYÉB KÉRÉSEK, TUDNIVALÓK:


Kérjük, a kórházban mellőzzék a dohányzást! Amennyiben e rövid időre sem tud lemondani a dohányzásról, a kórház területén kizárólag a kijelölt helyen van erre lehetősége.
Kérjük, pihenésre vegye igénybe a parkot, de a sétahatárt jelölő táblán túl, kérjük, ne menjen.
A kórházban tartózkodás idejére csak kivételesen vegye igénybe autójával a parkolót, kérjen erről igazolást kezelőorvosától, melyet a portaszolgálatnak kell bemutatnia. Minden más esetben az intézet területére csak parkolási díj ellenében lehet behajtani gépkocsival. Ingyenes parkolási lehetőség az utcán van. Motorral a kórház területén nem szabad közlekedni.
Kérjük, hogy óvja Intézményünk és parkunk tisztaságát, növényeit és berendezési tárgyait! Ne etesse a parkban az állatokat, macskát, madarakat, halakat.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a Házirendet! A kórház életéhez való alkalmazkodást megkönnyíti, ha ismeri azokat a szabályokat, amelyek osztályaink rendjét szabályozzák.
A kórház vezetése, minden munkatársa nevében üdvözli Önt és kíván mielőbbi gyógyulást!

 

Törökbálint, 2018. augusztus 31.

 

Dr. Antal Gabriella
             főigazgató