Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

Adat

Legutolsó módosítás dátuma

Frissítés

Megőrzés

Letöltés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

2019.01.01

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Letöltés

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

2019.01.01

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Letöltés

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

2019.01.01

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Letöltés

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

2019.01.01

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Letöltés

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

-

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

-

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

-

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

-

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

-

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

-

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

-

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

-

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

-

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

-

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

-

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

-

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

2019.01.01

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Letöltés

 


 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

Adat

Legutolsó módosítás dátuma

Frissítés

Megőrzés

Letöltés

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Feltöltés alatt

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

2. * 

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Feltöltés alatt

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Feltöltés alatt

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Feltöltés alatt

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Feltöltés alatt

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Feltöltés alatt

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Feltöltés alatt

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Feltöltés alatt

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Feltöltés alatt

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Feltöltés alatt

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Feltöltés alatt

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Feltöltés alatt

Folyamatosan

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Feltöltés alatt

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Feltöltés alatt

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Feltöltés alatt

A vizsgálatról szóló
jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

13. * 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Feltöltés alatt

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

Feltöltés alatt

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Feltöltés alatt

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Feltöltés alatt

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Feltöltés alatt

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Feltöltés alatt

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Feltöltés alatt

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Feltöltés alatt

19. * 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Feltöltés alatt

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

20. * 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Feltöltés alatt

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

Feltöltés alatt

21. * 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Feltöltés alatt

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

Feltöltés alatt

22. * 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Feltöltés alatt

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

Feltöltés alatt

23. * 

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Feltöltés alatt

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

Feltöltés alatt

24. * 

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Feltöltés alatt

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

Feltöltés alatt

25. * 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Feltöltés alatt

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

Feltöltés alatt

 


 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

Adat

Legutolsó módosítás dátuma

Frissítés

Megőrzés

Letöltés

l. * 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Feltöltés alatt

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

Feltöltés alatt

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Feltöltés alatt

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

3. * 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Feltöltés alatt

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

Feltöltés alatt

4. * 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Feltöltés alatt

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

Feltöltés alatt

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Feltöltés alatt

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

6. * 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Feltöltés alatt

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Feltöltés alatt

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Feltöltés alatt

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Feltöltés alatt

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumbantartásával

Feltöltés alatt